skip to primary navigation skip to content

Vietnamese English - UK

 

Đội ngũ cán bộ (cũ)

Đội ngũ cán bộ (cũ)

 

PGS. TS. Bùi Quang Thành (Assoc Prof.Dr)

Trưởng Khoa
Dean
TS. Hoàng Thị Thu Hương (Dr)

Phó Trưởng Khoa
Vice-Dean
TS. Phạm Sỹ Liêm (Dr) Phó Trưởng Khoa
Vice-Dean

PGS.TS. Phạm Quang Tuấn (Assoc Prof.Dr)
Trưởng bộ môn Sinh Thái Cảnh Quan và Môi Trường
Head of Dept of Landscape Ecology and Environment
  TS. Nguyễn Thị Hà Thành (Dr) Trưởng bộ môn Địa Nhân Văn và Quy hoạch
Head of Human geography and Planning
  TS. Ngô Văn Liêm (Dr) Trưởng bộ môn Địa mạo, Địa lý - Môi trường biển
Head of Dept of Geomorphology - marine geography
  TS. Vũ Phương Lan (Dr) Trưởng bộ môn Bản Đồ và Địa thông tin
Head of Dept of Cartography and Geoinformatics
PGS. TS. Trần Văn Tuấn (Assoc.Dr)

Trưởng bộ môn Quản lý đất đai
Head of Dept of Land Management
PGS.TS. Mẫn Quang Huy (Assoc. Prof. Dr)
Trưởng bộ môn Công Nghệ và Thông tin đất đai
Head of Dept of Land Informatics
GS. TS. Nguyễn Cao Huần (Prof.Dr)
Bộ môn Sinh Thái Cảnh Quan và Môi Trường
Landscape Ecology and Environment
GS. TS. Trương Quang Hải (Prof.Dr)

Bộ môn Địa Nhân Văn và Quy hoạch
Human geography and Planning
PGS. TS. Đặng Văn Bào (Assoc.Dr)

Bộ môn Địa mạo, Địa lý - Môi trường biển
Geomorphology - marine geography

PGS. TS. Trần Quốc Bình (Assoc.Dr) 

Bộ môn Công Nghệ và Thông tin đất đai
Dept of Land Informatics
PGS. TS. Đinh Thị Bảo Hoa (Assoc.Dr)

Bộ môn Bản Đồ và Địa thông tin
Dept of Cartography and Geoinformatics
TS. Phạm Thị Phin (Dr)

Cán Bộ
Staff
ThS. Nguyễn Quang Minh (MSc)

Cán Bộ
Staff
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Thạch (Assoc.Dr)

Cán Bộ
Staff
PGS. TS. Nguyễn Đình Minh (Assoc.Dr)

Cán Bộ
Staff
TS. Nguyễn Xuân Linh (Dr) 

Cán Bộ
Staff
TS. Lê Phương Thúy (Dr)

Cán Bộ
Staff
ThS. Phạm Lê Tuấn (MSc)

Cán Bộ
Staff
PGS. TS. Vũ Văn Phái (Assoc.Dr)
Cán Bộ
Staff
ThS. Phạm Thị Phương Nga (MSc)

Cán Bộ
Staff